Algemene voorwaarden

1.Toepasselijkheid
1.1Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere aanbieding van Aplus Professional, iedere overeenkomst tussen Aplus Professional en de koper en alle handelingen ter uitvoering van een overeenkomst tussen Aplus Professional en de koper.
1.2De toepasselijkheid van door de koper gebruikte inkoop- of andere voorwaarden wordt door Aplus Professional uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.Aanbieding en totstandkoming van overeenkomsten
2.1Een aanbieding of prijsopgave bindt Aplus Professional niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de koper.
2.2Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Aplus Professional een order van de koper schriftelijk aanvaardt of indien uitvoering aan een order wordt gegeven.

 

3.Wijzigingen en aanvullingen
3.1Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
3.2Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in art. 3.1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald.

 

4.Prijzen
4.1Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Aplus Professional geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, kosten van grondstoffen en halffabrikaten. Indien deze omstandigheden, na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering, wijzigen en Aplus Professional die niet heeft kunnen voorzien, heeft Aplus Professional het recht, onder opgave van de daaruit voortvloeiende kosten, de prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

 

5.Betaling
5.1Betaling door de koper van de koopsom en elk ander gefactureerd c.q. door hem verschuldigd bedrag dient netto, zonder enige korting, inhouding of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
De koper heeft niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
5.2Indien op enig moment bij Aplus Professional gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de koper, heeft Aplus Professional het recht, alvorens (verder) te presteren, van de koper te eisen dat de koopprijs geheel of gedeeltelijk wordt vooruitbetaald of dat de koper een deugdelijke zekerheid stelt.
5.3Door het verstrijken van een betalingstermijn is de koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van
Aplus Professional op de koper onmiddellijk opeisbaar.
5.4De koper is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van
een betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van
2% verschuldigd.
5.5Indien de koper ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is de koper verplicht Aplus Professional alle buitengerechtelijke
en gerechtelijke kosten te vergoeden. De door de koper te vergoeden buitengerechtelijke (incasso)kosten, waaronder advocaten, procureurs, deurwaarders en incassobureaus worden gefixeerd op minimaal 15% van
de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschuldigde vertragingsrente en met een minimum van e 225,- exclusief omzetbelasting.

 

6.Afleveringstermijn
6.1De door Aplus Professional opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op, de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Aplus Professional geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Aplus Professional verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door Aplus Professional zoveel mogelijk in acht worden genomen.
6.2De afleveringstermijn gaat in op de datum waarop de overeenkomst tot stand komt, als hiervoor bedoeld in artikel 2.2. Indien Aplus Professional voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de koper moeten worden verstrekt, gaat de afleveringstermijn in op de dag dat benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Aplus Professional, doch niet eerder dan op de datum waarop de overeenkomst tot stand komt.
6.3Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de koper geen recht op enige schadevergoeding. De koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van de koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat.
In dat geval is de koper gerechtigd de betreffende order te annuleren, mits hij hiervan aan Aplus Professional schriftelijk kennis geeft.
6.4Aplus Professional heeft ten allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

 

 

7.Aflevering en risico
7.1De aflevering van de goederen, de bepaling omtrent de kosten van de aflevering en de overgang van het risico geschieden, indien dit in de offerte of opdrachtbevestiging tot uitdrukking is gebracht, volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke condities, zoals franco, f.o.b., c.i.f. en c.f.
7.2Indien de hiervoor in art. 7.1 bedoelde condities niet zijn overeengekomen, gaat het risico van de goederen en
de verpakking steeds op de koper over op het tijdstip, waarop de goederen gereed zijn voor verzending en zal
de aflevering van de goederen steeds geschieden voor rekening en risico van de koper.
7.3Indien de koper de goederen of voor de goederen uitgegeven documenten niet op het afgesproken tijdstip afneemt of in ontvangst neemt, dan zal de koper zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. In dat geval is
Aplus Professional gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de koper te doen opslaan of aan een
derde te verkopen. De koper blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, eventueel verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derden.

 

8.Inspectie en reclame
8.1De koper is verplicht de goederen onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door de koper of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren.
8.2Eventuele reclames over gebreken aan de goederen, die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde goederen en de daarvoor op de orderbevestiging of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen tien dagen na aankomst van de goederen schriftelijk aan Aplus Professional worden medegedeeld.
8.3Gebreken die redelijkerwijs binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de goederen aan Aplus Professional worden gemeld.
8.4Indien reclames niet tijdig schriftelijk door de koper aan Aplus Professional worden medegedeeld, vervallen alle eventuele aanspraken van de koper jegens Aplus Professional.
8.5Indien de koper enig gebrek constateert, is de koper verplicht om het gebruik of de installatie van de betreffende goederen onverwijld te staken. De koper zal alle door Aplus Professional voor onderzoek van het gebrek gewenste medewerking verlenen, onder meer door AplusProfessional in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van bewerking, installatie c.q. gebruik.
8.6Tot het tijdstip waarop Aplus Professional met retournering van de goederen heeft ingestemd staat het de koper niet vrij uit eigen beweging de goederen te retourneren. Indien Aplus Professional met retournering van de goederen instemt, verstrekt zij de koper een retourneringsnummer, dat hij dient te vermelden op de retourbon. Indien de koper tijdig, correct en terecht reclasseert ter zake van gebreken aan de goederen, komen de vrachtkosten van het retourneren, voor zover deze redelijk zijn, voor de rekening van Aplus Professional.
8.7De koper kan ter zake van reclames over gebreken van goederen geen rechten jegens Aplus Professional doen gelden indien de goederen niet op juiste wijze zijn gebruikt en/of zolang de koper enige verplichting jegens
Aplus Professional niet is nagekomen.
8.8De koper heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van goederen waarvan om welke reden dan ook door
Aplus Professional geen controle op de reclame kan plaats hebben.
8.9Indien de koper tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken aan de goederen, is de daaruit voor Aplus Professional voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in art. 7.1 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering, met in acht neming van de bepalingen in art. 11.
8.10Gebreken ter zake van een afzonderlijke partij goederen, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie geven de koper slechts het recht op ontbinding van de gehele overeenkomst, wanneer instandhouding van het resterende gedeelte van de overeenkomst in redelijkheid niet van de koper kan
worden verlangd.

 

9.Overmacht
9.1Indien Aplus Professional door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
9.2Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden. In geval van overmacht heeft
de koper geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Aplus Professional als gevolg van de overmacht
enig voordeel mocht hebben.
9.3Onder overmacht van Aplus Professional wordt verstaan: elke van de wil van AplusProfessional onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Aplus Professional kan
worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, stagnatie, of andere problemen bij de productie door Aplus Professional of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enig van overheidswege te verkrijgen vergunning.
9.4Aplus Professional zal de koper zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

 

10.Eigendomsvoorbehoud
10.1De eigendom van de goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op de koper nadat de koper al hetgeen hij ter zake van de goederen aan Aplus Professional verschuldigd is of zal worden, volledig
heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom eventuele ingevolge deze algemene voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele vergoedingen ter zake van de goederen verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
10.2Voordat het eigendom van de goederen op de koper is overgegaan, is de koper niet gerechtigd de goederen te verkopen of af te leveren, te vervreemden, aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. De koper is in dat geval slechts gerechtigd de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.
10.3Indien en zolang het eigendom van de goederen nog niet op de koper is overgegaan, zal koper Aplus Professional onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op enig onderdeel van de goederen.
10.4Bij beslag, faillissement of (voorlopige) sursŽance van betaling zal de koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de curator, of de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms-)rechten van Aplus Professional.

 

11.Aansprakelijkheid
11.1Voor zover de goederen door Aplus Professional aan de koper zijn verkocht op basis van de door de toeleverancier van Aplus Professional verstrekte kwaliteitsomschrijving, is Aplus Professional tot niet meer gehouden dan in deze kwaliteitsomschrijving is aangegeven.
11.2Behoudens opzet of grove schuld van Aplus Professional of haar leidinggevend personeel is de aansprakelijkheid van Aplus Professional jegens de koper, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot de koopprijs van de goederen.
11.3Behoudens opzet of grove schuld van Aplus Professional of haar leidinggevend personeel is zij nimmer aansprakelijk voor enige andere, directe of indirecte schade van de koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateri‘le schade, bedrijfs- of milieuschade.
11.4Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Aplus Professional of haar leidinggevend personeel, zal de koper van Aplus Professional vrijwaren voor alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interessen, verband houdende met de goederen c.q. voortvloeiende uit het gebruik van goederen.

 

12.Ontbinding
12.1Indien de koper niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, (voorlopige) sursŽance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de koper is de koper in verzuim en is Aplus Professional gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling naar het oordeel van Aplus Professional voldoende zeker is gesteld en/of overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Aplus Professional tot enige schadevergoeding jegens de koper zal zijn gehouden, en onverminderd de Aplus Professional verder toekomende rechten.
12.2In de hiervoor in art. 12.1 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Aplus Professional op de koper onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar en is de koper gehouden tot onmiddellijke teruggave van alle onbetaald gebleven goederen.

 

13.Toepasselijk recht – bevoegde rechter
13.1Op de overeenkomst tussen Aplus Professional en de koper en deze algemene voorwaarden, die daarvan deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing.
13.2Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de algemene voorwaarden zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter, met dien verstande dat Aplus Professional het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de koper aanhangig te maken bij andere rechtelijke colleges die op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.
13.3De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten.

 

Deze algemene voorwaarden zijn op 4 december 1991 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer: B-1513.

Back to Top